Ogólne warunki współpracy z biurem Cosmopolitan Translations

Artykuł 1 – Zastosowanie warunków

1.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do każdej wyceny tłumacza i każdej umowy między tłumaczem a zleceniodawcą.

1.2 Tłumacz zadeklaruje obecne warunki mające zastosowanie do każdej oferty i / lub umowy zawartej ze zleceniodawcą.

1.3 Tłumacz może angażować własnych pracowników lub osoby trzecie w realizację zlecenia, przy czym tłumacz powinien wziąć pod uwagę niezbędną ostrożność.

1.4 Jeżeli w dowolnym momencie jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie całkowicie lub częściowo unieważnione lub zostanie uznane za nieważne, niniejsze ogólne warunki będą nadal obowiązywać. Tłumacz i zleceniodawca przystąpią następnie do konsultacji w celu uzgodnienia nowych postanowień w celu zastąpienia nieważnych lub unieważnionych zasad, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, cel i przeznaczenie pierwotnych postanowień.

1.5 W przypadku niejasności lub braku zgody co do interpretacji jednego lub większej ilości punktów w niniejszych ogólnych warunków, należy wyjaśnić je zgodnie z ich postanowieniami.

1.6 Jeżeli wystąpi sytuacja między stronami, która nie jest uregulowana w niniejszych ogólnych warunkach, należy ją ocenić zgodnie postanowieniami niniejszych ogólnych warunków.

1.7 Jeżeli tłumacz nie zawsze ściśle przestrzega niniejszych ogólnych warunków, nie oznacza to, że ich postanowienia nie będą miały zastosowania ani też, że tłumacz w jakikolwiek sposób utraci prawa do ścisłego przestrzegania postanowień wymaganych w niniejszych ogólnych warunków.

 

Artykuł 2 – Wycena, oferta i zawarcie umowy

2.1 Wszystkie wyceny i oferty tłumacza są niezobowiązujące.

892.2 Umowa zostaje zawarta poprzez pisemną akceptację oferty przez zleceniodawcę lub akceptację tłumacza dotyczące zlecenia nadanego przez zleceniodawcę. Tłumacz jest odpowiedzialny za dokładny opis specyfikacji dostarczenia zlecenia oraz terminu, w którym zleceniodawca powinien dostarczyć materiał do tłumacza.

2.3 Jeśli w kontekście oferty tłumacz nie otrzymał pełnego tekstu zlecenia w ciągu pięciu dni roboczych, tłumacz może nadal odwołać złożoną ofertę i / lub określony termin po zaakceptowaniu wcześniejszego zlecenia / oferty. Powyższe postanowienia mają również zastosowanie, jeżeli dostarczone przez zleceniodawcę pliki / dokumenty nie spełniają warunków dostarczenia, o których mowa w art. 2.2.

2.4 Jeśli zleceniodawca zaakceptuje wystawioną ofertę, biorąc pod uwagę jedną lub więcej korekt, należy wystawić nową ofertę. Jeśli w takiej sytuacji nie złożono nowej oferty, oznacza to, że porozumienie nie zostało osiągnięte.

2.5 Złożona oferta nie zobowiązuje tłumacza do wykonania części zlecenia w stosunku do odpowiedniej części podanej ceny. Ponadto wcześniej wydana oferta nie ma automatycznego zastosowania do przyszłych zleceń.

2.6 Tłumacz nie powinien zastosować swojej oferty, jeśli oferta lub jej część zawiera błąd lub pomyłkę.

 

Artykuł 3 – Zmiany i wycofanie zamówienia

3.1 Jeśli zleceniodawca dokona zmian w zleceniu po zawarciu umowy, tłumacz ma prawo skorygować termin i / lub wynagrodzenie lub odmówić zlecenie.

3.2 Jeśli zlecenie zostanie wycofane przez zleceniodawcę, należne jest wynagrodzenie za części wykonanego już zlecenia, a także opłata na podstawie stawki godzinowej za już podjęte prace badawcze za pozostałą część zlecenia.

3.3 Jeśli tłumacz zarezerwował czas na wykonanie zlecenia, którego nie można już wykorzystać w inny sposób, zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty 50% wynagrodzenia za niewykonaną część zadania.

 

Artykuł 4 –Realizacja zleceń, polityka prywatności, poufność

4.1 Tłumacz jest zobowiązany do wykonania zlecenia za pomocą sowich najlepszych umiejętności i wiedzy oraz z odpowiednim wglądem w jasno określony przez zleceniodawcę cel zlecenia.

4.2 Tłumacz będzie przetwarzał wszystkie informacje dostarczone przez zleceniodawcę z zachowaniem ścisłej poufności. Tłumacz zobowiązuje swój personel i / lub osoby trzecie do zachowania tajemnicy służbowej i polityki prywatności.

4.3 Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, tłumacz ma prawo zlecić (częściowo) wykonanie zlecenia przez stronę trzecią, bez uszczerbku dla jego / jej odpowiedzialności za poufne przetwarzanie danych i prawidłowe wykonanie zlecenia.

4.4 Tłumacz i zleceniodawca mogą wspólnie uzgodnić na piśmie, że zlecenie zostanie przeprowadzone na różnych etapach oraz że część, która została już wykonana, będzie (zawsze) fakturowana osobno.

4.5 Jeżeli zlecenie jest wykonywane etapami, tłumacz może zawiesić wykonanie części, które należą do kolejnej fazy, do czasu pisemnego zatwierdzenia przez zleceniodawcę zleceń już wykonanych i dostarczonych.

4.6 Tłumacz nie gwarantuje dokładności danych dostarczonych tłumaczowi przez zleceniodawcę i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, niezależnie od ich charakteru, wynikające z wykorzystania dostarczonych danych.

4.7 Jeśli zleceniodawca nie wywiąże się z właściwego wykonania tego, do czego jest zobowiązany wobec tłumacza, wówczas zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez tłumacza.

4.8 Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że do jej prawidłowego wykonania konieczna jest zmiana lub uzupełnienie, wówczas strony przystąpią do dostosowywania umowy w odpowiednim czasie i w drodze wzajemnych konsultacji. Jeśli umowa zostanie zmieniona pod względem ilościowym i / lub jakościowym, może to mieć konsekwencje dla pierwotnie uzgodnionych warunków. W rezultacie pierwotnie uzgodnione wynagrodzenie może zostać podwyższone lub zniżone. W tym przypadku, tłumacz dostarczy nową wycenę zlecenia. Ze względu na zmianę umowy, pierwotnie określony termin realizacji może również ulec zmianie. Zleceniodawca akceptuje fakt, że umowa może zostać zmieniona, a co za tym idzie, także zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji.

 

Artykuł 5 – Własność intelektualna

5.1 Jeśli nie uzgodniono inaczej na piśmie, tłumacz zachowuje prawa autorskie do tłumaczeń i innych tekstów przez niego wyprodukowanych.

5.2 Jeśli tłumacz nabywa wiedzę na temat tłumaczenia niektórych słów / pojęć w celu realizacji zlecenia, może wykorzystywać je do innych celów lub do realizowania innych zleceń. Oczywiście jeśli tłumacz nie narusza w ten sposób obowiązku zachowania poufności i polityki prywatności wobec zleceniodawcy.

5.3 Zleceniodawca zabezpiecza tłumacza przed roszczeniami stron trzecich z tytułu domniemanego naruszenia własności, patentu, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej w związku z realizacją umowy.

 

Artykuł 6 – Rozwiązanie umowy

6.1 Tłumacz może rozwiązać umowę w całości lub częściowo, jeżeli zleceniodawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, wpadnie w stan likwidacji, złoży wniosek o moratorium, zgłosił bankructwo lub jeśli częściowo/ całkowicie zakończy działalność.

6.2 Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że wykonanie zadania nie jest racjonalnie możliwe, a niewykonalność wynika z informacji dostarczonych przez zleceniodawcę, tłumacz jest uprawniony do rozwiązania umowy lub naliczenia dodatkowych kosztów za działania odbiegające od tego, co zostało zaoferowane. Powyższe ma również zastosowanie, jeżeli z wykonania umowy wynika, że informacje przekazane przez zleceniodawcę przy zawarciu umowy mają zasadniczo inny charakter niż te, które były przekazane podczas zawarcia umowy.

6.3 Rozwiązanie umowy, o której mowa w artykułach 6.1 i 6.2, nie zwalnia zleceniodawcy z obowiązku zapłaty za pracę, która została już wykonana przez tłumacza przed rozwiązaniem umowy.

 

Artykuł 7 – Reklamacje i spory

7.1 Zleceniodawca powinien zgłosić reklamację tłumaczowi o dostarczonym zleceniu na piśmie jak najszybciej, a w każdym razie do dziesięciu dni roboczych po dostarczeniu. Złożenie reklamacji nie zwalnia zleceniodawcy z obowiązku zapłaty.

7.2 Jeśli reklamacja jest uzasadniona, tłumacz poprawi lub wymieni dostarczone zlecenie w najszybszym możliwym terminie lub jeśli tłumacz nie będzie mógł wywiązać się z danego terminu, obniży cenę zlecenia.

7.5 Prawo zleceniodawcy do złożenia reklamacji wygasa, wtedy, gdy tłumacz sam zredaguje lub poprawi dostarczoną pracę bez pisemnej zgody tłumacza oraz gdy opublikuje lub wydrukuje tę wersję.

 

Artykuł 8 – Termin i czas dostarczenia

8.1 Uzgodniony termin dostarczenia tłumaczenia jest terminem docelowym, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Jeśli okaże się, że tłumacz nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionego terminu realizacji, powinien niezwłocznie poinformować o tym zleceniodawcę.

8.2 W przypadku możliwego do przypisania przekroczenia uzgodnionego terminu, w którym zleceniodawca nie może już dłużej czekać na opóźnione zlecenie, wtedy ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy.

8.3 Uważa się, że dostarczenie zlecenia miało miejsce w momencie osobistego doręczenia, wysyłki pocztą tradycjonalną, pocztą elektroniczną lub faksem. 8.4 Dostarczenie danych pocztą elektroniczną uznaje się za dokonane w chwili potwierdzenia wysyłki przez odbiorcę.

 

Artykuł 9 – Wynagrodzenia i opłaty

9.1 Wynagrodzenie tłumacza pisemnego opiera się zasadniczo na stawce za słowo źródłowe. Czasami pobierana jest opłata godzinowa. Natomiast wynagrodzenie tłumacza ustnego wycenia się na podstawie rodzaju pośrednictwa np. twarzą w twarz w danej lokalizacji w stawce godzinowej lub telefonicznie w stawce za minutę połączenia. Oprócz swojego wynagrodzenia tłumacz może również obciążyć zleceniodawcę kosztami związanymi z realizacją zlecenia.

9.2 Podane wynagrodzenie nie zawiera podatku VAT, chyba że zostało to wyraźnie uzgodniono inaczej.

9.3 Jeżeli tłumacz uzgodnił ze zleceniodawcą stałe wynagrodzenie lub stałą opłatę, tłumacz jest mimo wszystko uprawniony do podwyższenia tego wynagrodzenia lub jeżeli podwyżka wynika ze zdarzenia, o którym mowa w art. 4.8, z uprawnienia lub zobowiązania na mocy prawa, regulacji lub z przyczyny wzrostu ceny wynagrodzeń itp. lub z innych powodów, których nie można było racjonalnie przewidzieć przy zawieraniu umowy. W takim przypadku zleceniodawca ma prawo do rozwiązania umowy, chyba że strony uzgodnią nowe stałe wynagrodzenie lub stałą opłatę w drodze wzajemnych konsultacji.

9.4 Faktury należy zapłacić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury w walucie, w której została wystawiona faktura. Po upływie 14 dni zleceniodawca rozpoczyna natychmiastowo dzień zwłoki bez dalszego zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania. W takim przypadku zleceniodawca jest winien ustawowe odsetki od kwoty faktury, od daty dnia zwłoki do momentu pełnej zapłaty.

9.5 Jeśli zleceniodawca nie wywiązuje się z zobowiązania lub je zaniedbuje, wtedy wszelkie uzasadnione koszty uzyskania zaspokojenia roszczeń w sądzie i poza nim, ponosi zleceniodawca. Koszty pozasądowe są obliczane na podstawie zwyczajów obowiązujących w holenderskiej praktyce windykacyjnej. Odsetki (prawne) są również należne od kosztów windykacji.

9.6 Zleceniodawca nie jest uprawniony do potrącenia kwoty, którą jest winien tłumaczowi. Zastrzeżenia do kwoty faktury nie zawieszają obowiązku zapłaty.

 

Artykuł 10 – Zabezpieczenie odpowiedzialności

10.1 Tłumacz odpowiada wyłącznie za szkody, które są bezpośrednio możliwe do udowodnienia związane z błędami, które można przypisać tłumaczowi. Tłumacz nigdy nie ponosi odpowiedzialności za inne formy szkód, w tym szkody firmy, szkody spowodowane opóźnieniem i utraconym zyskiem. Odpowiedzialność tłumacza jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty równej wartości faktury bez podatku VAT danego zlecenia.

10.2 Jeżeli tłumacz byłby odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę, odpowiedzialność tłumacza jest ograniczona do kwoty równej wartości faktury bez podatku VAT od danego zlecenia.

10.3 Odpowiedzialność tłumacza jest zawsze ograniczona do kwoty wypłaconej przez jego ubezpieczyciela w konkretnej sprawie.

10.4 Zleceniodawca zabezpiecza tłumacza przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, które mogłyby ponieść szkodę w związku z wykonaniem umowy i za które szkodę można przypisać innej osobie niż tłumaczowi. Ponadto zleceniodawca zabezpiecza tłumacza przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich wynikającymi z korzystania z dostarczonej pracy, z wyjątkiem przypadków, w których odpowiedzialność tłumacza wynika z tego artykułu.

 

Artykuł 11 – Działania siły wyższej

11.1 Siła wyższa w niniejszych ogólnych warunkach oznacza, oprócz tego, co jest rozumiane w tym względzie przez prawo i orzecznictwo, także wszystkie przyczyny zewnętrzne, możliwe do przewidzenia lub nieprzewidywalne, na które tłumacz nie może mieć żadnego wpływu, ale w wyniku których tłumacz nie jest w stanie spełnić swojego zobowiązania. Obejmuje to w każdym razie, ale nie wyłącznie: pożar, wypadek, chorobę, strajk, zamieszki, wojnę, działania rządowe, przerwy w dostawie prądu na dłuższy czas, ograniczenia transportu i groźby terrorystyczne.

11.2 W okresie działania siły wyższej obowiązki tłumacza zostają zawieszone. Jeżeli z powodu siły wyższej spełnienie zobowiązania nie jest już możliwe, obie strony są uprawnione do rozwiązania umowy bez obowiązku wypłaty odszkodowania. W przypadku już wykonanej pracy pozostaje obowiązek zapłaty przez zleceniodawcę. Jeśli zleceniodawca jest konsumentem, prawo do zawieszenia obowiązków ma zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim prawo to przysługuje mu zgodnie z przepisami prawnymi.

11.3 Jeżeli na początku działania siły wyższej tłumacz już częściowo wywiązał się ze swoich obowiązków lub może tylko częściowo wywiązać się ze swoich obowiązków, tłumacz jest uprawniony do wystawienia faktury za wykonaną pracę, a zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty faktury tak, jakby dotyczyło to odrębnej umowy.

 

Artykuł 12 – Obowiązujące prawo, rozwiazywanie sporów, sąd właściwy

12.1 Do stosunków prawnych między zleceniodawcą a tłumaczem ma zastosowanie prawo holenderskie.

12.2 Wszelkie spory dotyczące niniejszych ogólnych warunków współpracy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd holenderski.

12.3 Strony będą odwoływać się do sądów dopiero po dołożeniu wszelkich starań, aby rozwiązać spór za pomocą wzajemnych konsultacji.